PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Mynediad i waith

Arrow_Partnership Canolfan Byd Gwaith Safle wê Canolfan Byd Gwaith i chwilio am waith, cymorth a chyngor i edrych am waith, cynllunio gyrfa a mwy.
Arrow_Partnership Cronfa Swyddi'r Dyfodol (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Mae Cronfa Swyddi'r Dyfodol yn rhan o’r Gwarant Pobl Ifanc. Mae'r Gronfa'n creu swyddi newydd sy'n canolbwyntio ar y gymuned er mwyn helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith.
Arrow_Partnership Genesis Cymru Wales Gwynedd 2

Nôd Genesis Cymru Wales Gwynedd 2 yw gwella cyfranogiad unigolion yn y farchnad lafur a chynyddu cyflogaeth, yn benodol trwy fynd i'r afael ậg anweithgarwch economaidd.

Bydd yn gwneud hyn drwy ymwneud âg unigolion economaidd anweithgar a grwpiau bregus sy'n anodd eu cyrraedd ac sydd wedi ymddieithrio o'r farchnad lafur a darparu cefnogaeth wedi’i deilwrio i'r unigolion hyn.

Arrow_Partnership Gwybodaeth i ddysgwyr (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Gwybodaeth i ddysgwyr.
Arrow_Partnership Gyrfa Cymru / Careers Wales Gwybodaeth a chyngor gyrfaoedd.
Arrow_Partnership Prosiect Taith i Waith Gwynedd

Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar hwyluso taith unigolion economaidd anweithgar, sydd yn dioddef gyda phroblemau iechyd meddwl, i mewn i gyflogaeth trwy ddatblygu’r unigolyn ac amlygu cyfleoedd gwaith iddynt. Bydd y gefnogaeth yn cynnwys Gwasanaeth Mentora, Gwasanaeth “gafael llaw” i mewn i waith; datblygu sgiliau cyflogaeth a hyfforddiant; lleoliadau gwaith; gwasanaeth cefnogi mewn gwaith a chefnogaeth i gyflogwyr lleol.

Nid oes presenoldeb gwê i'r prosiect ar hyn o bryd, ond gellir cysylltu â'r tîm ar: 01286 679 388 neu [email protected]

Arrow_Partnership Y Farchnad Lafur Drosiannol (WCVA) Nôd y Farchnad Lafur Drosiannol yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Ngogledd a Dwyrain Cymru drwy fuddsoddi mewn mudiadau i ddarparu profiad gwaith a hyfforddiant i bobl sy’n wynebu rhwystrau rhag cyflogaeth.
Arrow_Partnership Y Porth Ymgysylltu (WCVA)
Nôd y Porth Ymgysylltu yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru drwy wella cyflogadwyedd pobl sy’n wynebu rhwystrau rhag cyflogaeth ac sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG