PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Cymorth i ddatblygu sgiliau

Arrow_Partnership
Addysg a Sgiliau (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
Nod yr Adran yw gwella gwasanaethau plant, addysg a darpariaeth hyfforddiant er mwyn sicrhau canlyniadau gwell i ddysgwyr, busnes a chyflogwyr.
Arrow_Partnership Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru Bwrdd cynghori annibynnol yw Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru a sefydlwyd i gynghori Gweinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch sut y gellir gwella sgiliau, cyflogaeth a systemau cefnogi busnes er mwyn bodloni anghenion cyflogwyr ac unigolion ar draws Cymru.
Arrow_Partnership Sgiliau Sylfaenol Cymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Sgiliau Sylfaenol Cymru yw strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i helpu plant ac oedolion yng Nghymru sy'n cael trafferthion gyda llythrennedd a rhifedd sylfaenol.
Arrow_Partnership Sgiliau sydd yn Gweithio i Gymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru)

Mae'r strategaeth Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru yn adeiladu ar waith ac ymgynghoriadau blaenorol i ddisgrifio uchelgais ‘Cymru’n Un’ am Gymru addysgedig a medrus sydd â chyflogaeth lawn.

Arrow_Partnership Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru
Porth yw'r Arsyllfa Dysgu a Sgiliau (ADS) sy'n galluogi defnyddwyr i ddod o hyd i newyddion, gwybodaeth a deunyddiau ymchwil yn ymwneud ag addysg, dysgu, sgiliau a'r farchnad lafur.

Ysgolion ac addysg

Arrow_Partnership Y Bagloriaeth Gymreig Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster i fyfyrwyr yng Nghymru sy'n cyfuno sgiliau datblygiad personol â chymwysterau sy'n bodoli eisoes megis y safonau Uwch, NVQ a TGAU ac yn ychwanegu dimensiwn newydd gwerthfawr at y pynciau a'r cyrsiau sydd ar gael eisoes i fyfyrwyr 14 i 19 mlwydd oed.
Arrow_Partnership Llwybrau Dysgu 14-19 (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Mae Llwybrau Dysgu 14-19 yn ymrwymiad i weddnewid yr addysg sy’n cael ei darparu i holl bobl ifanc Cymru.

Strategaethau, Dogfennau a Gwybodaeth Berthnasol...

Arrow_Partnership Strategaeth Sgiliau Gwynedd a Môn Strategaeth Sgiliau Gwynedd a Môn.
Arrow_Partnership Strategaeth Genedlaethol Sgiliau Sylfaenol i Gymru
Mae'r Strategaeth Sgiliau Genedlaethol i Gymru yn gosod allan y mesurau y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn eu cyflwyno dros y dair mlynedd nesaf i gefnogi camau i daclo'r diffyg sgiliau sylfaenol yng Nghymru.
Arrow_Partnership Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru
Hwn yw strategaeth a chynllun gweithredu sgiliau a chyflogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG