PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Cymorth ariannol

Ar y dudalen hon ceir manylion y pecynnau cymorth ariannol sydd ar gael i fusnesau a mentrau cymdeithasol. Am wybodaeth bellach ar gymorth benodol i fentrau cymdeithasol, gweler tudalen cymorth ychwanegol i fentrau cymdeithasol a datblygu cymunedol ar y safle hwn.

Cynlluniau ariannu a grantiau

  Cyswllt: Disgrifiad:
Arrow_Business Cronfa Fuddsoddi Leol (Cyngor Gwynedd) Pecyn cymorth ariannol hyblyg ydi’r Gronfa Fuddsoddi Leol (LIF). Mae’n cefnogi busnesau newydd a rhai sydd wedi sefydlu’n barod trwy gynnig cyllid o 40% o brosiectau cymwys, gydag isafswm grant o £1,000 ac uchafswm o £10,000.

Arrow_Business LIF Cymru
Arrow_Business Llwyddo Yng Ngwynedd
Llwyddo Yng Ngwynedd
Arrow_Business Grantiau a chymorth gan y llywodraeth (Cymorth Hyblyg i Fusnes) Cymorth sydd ar gael gan y llywodraeth i fusnesau, gan gynnwys cymorth ariannol, cyngor, gwybodaeth a hyfforddiant sgiliau.
Arrow_Business Cronfa JEREMIE (Cyllid Cymru)

Mae Cronfa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) Cyllid Cymru yn darparu cymorth ariannol i Fentrau Bach i Ganolig sydd yn wynebu trafferthion mewn diogelu arian.

I ddarllen mwy am yr arian yng Nghymru, dilynwch y ddolen ar y chwith. I ddarllen mwy am Gronfa JEREMIE, dilynwch y ddolen isod:
Arrow_Business JEREMIE - Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

 Arrow_Business Cronfa Benthyciadau Busnes Gwynedd

Bydd y Gronfa ar gael i fusnesau oddi fewn i ffiniau ardal Cyngor Gwynedd.  Fe ddylai pob busnes fod a'i ganolfan weithredol neu nifer sylweddol o weithwyr parhaol llawn amser oddi fewn i ffiniau Gwynedd. 
Cyfyngir cymhwyster i fusnesau bach neu ganolig eu maint (yn cynnwys mentrau cymdeithasol). 

Pwrpas y benthycaid yw creu neu ddatblygu busnes ac nid i ad-dalu dyledion neu fenthyciadau eraill.

Opsiynau cyllido

  Linc: Disgrifiad:

Arrow_Business

Finance options (Flexible Support for Business) Arweiniad ar yr opsiynau cyllido ar gael i fusnesau ar safl wê Cymorth Hyblyg i Fusnes.

Arrow_Business

Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru yn gwneud buddsoddiadau masnachol ym musnesau Cymru sydd gyda photensial i dyfu.

Maent yn buddsoddi mewn busnesau bach a chanolig, sydd yn:

  • yn cyflogi llai na 250 o bobl
  • sydd â throsiant blynyddol heb fod yn fwy nag €50 miliwn

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG