PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Beth yw PEG?

Mae Partneriaeth Economaidd Gwynedd (PEG) yn Bartneriaeth agored a chynhwysol sy’n atebol i’w aelodaeth. Mae aelodaeth PEG yn agored i unigolion sy’n byw neu’n gweithio yng Ngwynedd ac i sefydliadau gyda diddordeb yn nyfodol yr ardal. Mae gan PEG dros gant o aelodau.

Gweinyddir y Bartneriaeth gan Ysgrifenyddiaeth PEG. Mae’r gwaith yma yn cael ei gyflawni gan Gwasanaeth Strategaeth a Datblygu, Adran Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd.

Ffigwr 1: Strwythur Partneriaeth Economaidd Gwynedd

Mae aelodau PEG yn ethol Grŵp Llywio pob tair blynedd. Mae aelodaeth y Grŵp Llywio yn cynnwys cynrychiolwyr o’r sectorau preifat, gwirfoddol, cyhoeddus a chymunedol. Etholir Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Bartneriaeth o blith aelodau’r Grŵp Llywio.

I ddarparu cyngor a mewnbwn arbenigol i’r Grŵp Llywio mae gan PEG nifer o Is-Grwpiau, sef yr Is-Grŵp Datblygu Gwledig, Is-Grŵp Sgiliau (Grŵp Sgiliau Gwynedd, Môn a Chonwy) a'r Is-Grŵp Busnes (Tîm Rheoli Cefnogi Busnes Gwynedd).

Cefndir

Sefydlwyd PEG yn 2000 i arwain ar y Rhaglen Amcan Un yn lleol gan hyrwyddo a chefnogi datblygiad prosiectau arloesol a sicrhau bod y Sir yn elwa’n llawn o gyllid Ewropeaidd. Yn ystod cyfnod y Rhaglen Amcan 1, PEG oedd un o'r Partneriaethau Lleol fwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Dros gyfnod o 6 mlynedd fe ddosrannwyd £74.5m o arian Amcan Un i gefnogi 106 o brosiectau gyda gwerth cyfanswm o £167.4m.

Daeth buddsoddiad y Rhaglen Amcan Un i ben yn 2008, ond mae PEG yn awr yn gyfrifol am arwain ar Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 yn lleol sy’n cynnwys gweithredu pecyn o weithgareddau o dan faner Llwyddo Yng Ngwynedd. Mae’r Bartneriaeth hefyd yn cynnal gorolwg ar draws y Cronfeydd Ewropeaidd sy’n weithredol yn y sir, gan gynnwys y Rhaglen Cydgyfeiriant, er mwyn sicrhau bod Gwynedd ar ei hennill.

Rhan greiddiol arall o swyddogaeth PEG yw hybu datblygiad economaidd Gwynedd yn gyffredinol. Dros y blynyddoedd, esblygodd yr agwedd hon ar waith y Bartneriaeth, ac yn wyneb ansicrwydd economaidd byd-eang, mae’r rôl ehangach yma’n bwysicach nag erioed.

Mae PEG yn gweithio gyda’n partneriaid i wneud yn siwr fod cwmnïau a busnesau Gwynedd yn cael pob mantais o unrhyw brosiectau a fydd yn digwydd yma, a bod pobl Gwynedd yn cael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd hyn.


Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG