PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Band Eang yng Ngwynedd (Gwynedd Digidol)

Yn y byd sydd ohoni mae cysylltiad i’r cyfryngau digidol yn gynyddol bwysig i fywydau unigolion a sefydliadau er mwyn sicrhau mynediad i wasanaethau, i adnoddau hamdden ac i gyfleoedd masnachol yn yr economi fyd-eang.

Mae’r ddarpariaeth yn hynod berthnasol i ardaloedd gwledig ble, er gwaetha’r ansawdd bywyd rhagorol, yn draddodiadol mae cynnal gwasanaethau yn fwy heriol ac y mae cyfleoedd masnachol wedi eu cyfyngu gan y pellter o farchnadoedd sylweddol. I sicrhau fod modd manteisio ar y cyfleoedd mae’r we fyd-eang yn ei gynnig mae sicrhau isadeiledd technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) safonol a chyfoes (yr hyn a elwir yn fand eang) yn allweddol bwysig, yn ogystal â sicrhau bod gan bobl a busnesau'r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i wneud y gorau o’r cyfleoedd.


Cyfarfod Strategol Partneriaeth Economaidd Gwynedd - Gwynedd Digidol

Fe wnaeth Partneriaeth Economaidd Gwynedd mewn cydweithrediad â Chyngor Gwynedd gynnal Cyfarfod Strategol wedi ei seilio ar agenda Gwynedd Digidol ar 11 Mawrth 2011 yn y Galeri yng Nghaernarfon. I ddarganfod mwy am ganlyniadau a phapurau'r cyfarfod, ewch i: Mawrth 2011


Arolwg Rhyngrwyd Gwynedd
Mae Cyngor Gwynedd yn eisiau gwybod mwy am sut mae pobl yn defnyddio'r rhyngrwyd ar hyn o bryd, beth maent eisiau ei wneud ar y we yn y dyfodol a dysgu mwy am y ddarpariaeth band eang yn y sir; fel y gall wthio am wasanaeth band eang gwell a chefnogi pobl a busnesau i wneud defnydd o'r we.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi munud o'ch amser i gwblhau arolwg byr er mwyn ein helpu i adnabod y sefyllfa band eang yng Ngwynedd.

I ddarganfod mwy am fand eang yng Ngwynedd, a sut i lenwi'r arolwg ewch i:
www.gwynedd.gov.uk/bandeang


Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG